Bestel kaarten Bestel kaarten

Privacy statement World Concerts BV

World Concerts, gevestigd en kantoorhoudend aan Raaks 26, 2011 VA in Haarlem met KvK nummer 60886447, hierna te noemen WORLD CONCERTS, organiseert diverse voorstellingen. Het gaat daarbij onder meer maar niet uitsluitend om musicals, concerten, toneelvoorstellingen en evenementen. WORLD CONCERTS respecteert de privacy van haar klanten en van alle bezoekers van de website worldconcerts.nl (hierna: de website) en/of van specifieke door WORLD CONCERTS in (co-) productie gepresenteerde voorstellingen. WORLD CONCERTS draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Toepasselijkheid 

 1. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege WORLD CONCERTS en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van bezoekers van de website en/of een voorstelling van WORLD CONCERTS.
 2. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites waarnaar WORLD CONCERTS op haar website en in haar mailingen naar verwijst, m.u.v. sites die WORLD CONCERTS in eigen beheer heeft gepubliceerd ten behoeve van voorstellingen die onderdeel zijn van het WORLD CONCERTS portfolio. WORLD CONCERTS adviseert bezoekers het privacy beleid van sites van derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit WORLD CONCERTS 

 1. WORLD CONCERTS respecteert de privacy van haar klanten en van al haar bezoekers. WORLD CONCERTS draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de op dit moment geldende wettelijke bepalingen.
 2. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege WORLD CONCERTS.
 3. WORLD CONCERTS is gevestigd aan Raaks 26, 2011 VA in Haarlem.
 4. Betrokkene is niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Voor een goede dienstverlening is de verstrekking van bepaalde persoonsgegevens echter een noodzakelijke voorwaarde.
 5. Bezoekers van de website van WORLD CONCERTS verklaren zich ermee bekend en akkoord dat het bestellen van tickets voor voorstellingen van WORLD CONCERTS via haar website  – inclusief betaling en verzending – wordt afgehandeld door Eventim in opdracht van WORLD CONCERTS. Eventim hanteert eigen privacy voorwaarden en is geen onderdeel van WORLD CONCERTS (en andersom).Wij adviseren bezoekers om kennis te nemen van deze voorwaarden via de website van Eventim.

Welke persoonsgegevens verzamelt WORLD CONCERTS? 

 1. Bij de aanschaf van tickets voor voorstellingen van WORLD CONCERTS kan de bezoeker (al dan niet door de betreffende (voor)verkooporganisatie) om persoonsgegevens, zoals naam, (e-mail-) adres en telefoonnummer worden gevraagd, welke gegevens WORLD CONCERTS dan van de (voor)verkooporganisatie verkrijgt.
 2. Daarnaast kan WORLD CONCERTS persoonsgegevens van bezoekers, zoals bijvoorbeeld naam, (e-mail-) adres en telefoonnummer gebruiken, die zij rechtstreeks van bezoekers verkrijgt in verband met bij WORLD CONCERTS geplaatste bestellingen via de website.
 3. Ook kunnen door WORLD CONCERTS surfgegevens (waaronder IP-adres, datum en tijd van bezoek aan de website) worden verkregen van bezoekers van de website.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt? 

 1. WORLD CONCERTS gebruikt de verkregen persoonsgegevens in eerste instantie om de overeenkomst die zij met bezoekers sluit in het kader van bezoek aan een voorstelling of de website zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor de interne administratie.
 2. WORLD CONCERTS kan daarbij persoonsgegevens gebruiken:
  (a) ten behoeve van het kunnen leveren van de bestelde tickets of producten aan de juiste persoon;
  (b) om de bezoeker te (laten) informeren over wijzigingen met betrekking tot tickets en/of over door WORLD CONCERTS georganiseerde concerten en evenementen, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief;
  (c) ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten;
  (d) Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
 3. WORLD CONCERTS of een mediapartner kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken van/tijdens voorstellingen. Deze opnamen kan WORLD CONCERTS gebruiken op de website of ter promotie van voorstellingen die onderdeel uitmaken via het WORLD CONCERTS portfolio via social media netwerken, zoals Facebook, Instagram, Twitter of YouTube. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen van de mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie. Opnamen die zijn gemaakt in het kader van cameratoezicht kan WORLD CONCERTS gebruiken voor veiligheidsdoeleinden.
 4. WORLD CONCERTS kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Indien de bezoeker geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kan gebruik worden gemaakt van de afmeldlink.
 5. Eventuele back-ups van de opgeslagen gegevens die gemaakt worden door WORLD CONCERTS ten behoeve van het optimaal functioneren van de systemen, worden uitsluitend gebruikt voor het herstellen van de systemen bij een storing.
 6. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven, tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht.

Surfgegevens en klikgedrag 

Surfgegevens die WORLD CONCERTS verzamelt kunnen worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van de website statistisch te analyseren en te optimaliseren. Surfgegevens worden (voor zover mogelijk) geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics.

Cookies en Google Analytics 

 1. WORLD CONCERTS behoudt zich het recht voor om, net als de meeste websites, informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde “cookies” om het navigeren in de website te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee de website bekeken wordt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op de computer op te slaan. Via de instellingen van de webbrowser kunnen cookies worden uitgezet. Wanneer u een WORLD CONCERTS site bezoekt, wordt om toestemming gevraagd om Cookies toe te passen.
 2. WORLD CONCERTS maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Uitsluitend om gebruik te maken van deze dienst van Google, wordt deze informatie, inclusief IP adres, aan Google verstrekt.
 3. Via de website worden ook cookies geplaatst van Google in het kader van de dienst Google Analytics. WORLD CONCERTS heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier verkregen informatie doet.

Sociale Netwerken

 1. Op de website van WORLD CONCERTS staan knoppen die zijn gekoppeld zijn aan sociale netwerken,  zoals Twitter, Instagram, YouTube en Facebook. Via deze knoppen kunnen de betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen heeft WORLD CONCERTS geen invloed.
 2. De betreffende sociale netwerken zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Voor dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende sociale netwerken van toepassing.

Bewaartermijn

WORLD CONCERTS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Inzage, correctie en verzet 

 1. De bezoeker dient er voor te zorgen dat WORLD CONCERTS over de juiste persoonsgegevens beschikt. Bezoekers kunnen WORLD CONCERTS via het e-mailadres info@worldconcerts.nl schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door WORLD CONCERTS of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van diens (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door de bezoeker medegedeelde correcties, worden verwerkt.
 2. Via het e-mail adres info@worldconcerts.nl kan de bezoeker toestemming voor het gebruik van diens persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van toestemming laat rechtmatig gebruik van persoonsgegevens van vóór het intrekken van de toestemming onverlet.
 3. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan WORLD CONCERTS. Wanneer dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunnen deze tevens worden voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen en doorgifte van gegevens 

 1. WORLD CONCERTS is bevoegd om de gegevens van een bezoeker te delen met aan WORLD CONCERTS gelieerde ondernemingen, moeder-, en zusterbedrijven, en aan partijen die WORLD CONCERTS inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder in verband met de hierboven genoemde doeleinden, zoals ter promotie en/of (concert)registratie van voorstellingen.
 2. WORLD CONCERTS kan zonder specifieke toestemming van een bezoeker, diens gegevens verstrekken vanwege op WORLD CONCERTS rustende wettelijke verplichtingen en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.
 3. Omdat WORLD CONCERTS bij haar dienstverlening gebruik maakt van derden, die in opdracht van WORLD CONCERTS producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) persoonsgegevens van bezoekers kunnen worden gebruikt, kan WORLD CONCERTS die gegevens in dat verband ook aan deze derden verstrekken. WORLD CONCERTS heeft hiervoor de nodige overeenkomsten gesloten om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in de lijn met de Europese en Nederlandse wetgeving.

Beveiligen 

 1. WORLD CONCERTS neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 2. Mocht de bezoeker de indruk hebben dat diens gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als de bezoeker meer informatie wenst over de beveiliging van door WORLD CONCERTS verzamelde persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met info@worldconcerts.nl.

Wijzigingen 

 1. WORLD CONCERTS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De bezoeker wordt geadviseerd om met regelmaat de actuele Privacy Statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal WORLD CONCERTS de Bezoeker hiervan duidelijk op de hoogte brengen via de website of in een aan de Bezoeker gerichte e-mail.
 2. Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit privacy statement kunnen gericht worden aan info@worldconcerts.nl.

Deze versie van het Privacy Statement van World Concerts geldt vanaf 1 maart 2019.

CarminaBurana04