Bestel kaarten Bestel kaarten

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP THEATEREN CONCERTVOORSTELLINGEN VAN WORLD CONCERTS

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen World Concerts en een Bezoeker.

2. Definities

In deze Algemene Bezoekersvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bezoeker: degene die als bezoeker een overeenkomst met World Concerts sluit om een door of namens World Concerts te organiseren Voorstelling bij te wonen.
 • Derde-producent: de derde partij die direct of indirect als organisator of (uitvoerend) producent van een Voorstelling betrokken is.
 • Derde-ticketverkoper: de derde partij die door of namens World Concerts is aangewezen als officiële verkoper van Toegangsbewijzen.
 • Servicekosten: aanvullende vergoeding (naast de prijs van het Toegangsbewijs) die World Concerts of een Derde-ticketverkoper in rekening kan brengen ter dekking van transactie- en andere kosten.
 • Theater: het door World Concerts of de Derde-producent gehuurde theater waar de Voorstelling gegeven wordt.
 • Toegangsbewijs: een fysiek of digitaal document dat het recht op toegang tot een Voorstelling geeft, voorzien van een unieke code die door een scanner gelezen kan worden.
 • Voorstelling: de door World Concerts georganiseerde (muziek)theater- of concertvoorstelling die plaatsvindt in een Theater.

3. Toegangsbewijzen

 1. De overeenkomst tussen World Concerts en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een Toegangsbewijs aanschaft voor de Voorstelling. Toegangsbewijzen kunnen worden aangeschaft hetzij via de website van World Concerts, hetzij via Derden-ticketverkopers.
 2. Een Toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft één Bezoeker recht op toegang tot de Voorstelling.
 3. De persoon die het Toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van de Voorstelling krijgt toegang tot de Voorstelling. World Concerts gaat ervan uit dat diegene ook de eigenaar van het Toegangsbewijs is. World Concerts is niet verplicht de geldigheid van het Toegangsbewijs en/of de identiteit van de houder te onderzoeken.
 4. Zodra het Toegangsbewijs elektronisch of fysiek aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld draagt de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs. World Concerts kan alleen voor de geldigheid van het Toegangsbewijs instaan als het Toegangsbewijs is aangeschaft bij World Concerts of bij een Derdeticketverkoper. Op de Bezoeker rust de bewijslast dat dit het geval is.
 5. Indien de Bezoeker geen Toegangsbewijs heeft ontvangen (ook niet in de spam box van het mailaccount van de Bezoeker) terwijl de Bezoeker aantoonbaar wel betaald heeft, dient de Bezoeker dit minimaal 24 uur voor aanvang van de Voorstelling aan World Concerts te melden. In het geval het Toegangsbewijs bij World Concerts of een Derde-ticketverkoper gekocht is ontvangt de Bezoeker een nieuw Toegangsbewijs en wordt het oude Toegangsbewijs ongeldig. Op de Bezoeker rust de bewijslast dat hij of zij het Toegangsbewijs heeft gekocht bij World Concerts of een Derdeticketverkoper. Bij gebrek aan bewijs is World Concerts niet verplicht de Bezoeker een nieuw Toegangsbewijs te verstrekken.
 6. World Concerts heeft het recht een maximum te stellen aan het aantal te bestellen Toegangsbewijzen per Bezoeker.
 7. Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd of geruild, tenzij deze voorwaarden anders bepalen.

4. Verkoop en overdracht van het Toegangsbewijs

 1. De Bezoeker is verplicht om het Toegangsbewijs voor zichzelf te houden. Doorverkoop is niet toegestaan. De Bezoeker mag de door hem of haar gekochte Toegangsbewijzen bij verhindering wel schenken aan een derde.
 2. De Bezoeker mag geen reclame maken voor de Voorstelling indien dit gebeurt met de intentie om het Toegangsbewijs (door) te verkopen.
 3. In het geval dat de Bezoeker zijn of haar Toegangsbewijs aan een derde schenkt is de Bezoeker verplicht de betreffende derde op de hoogte te stellen van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en waar mogelijk deze fysiek of elektronisch ter hand te stellen. De Bezoeker staat ervoor in dat die derde zich houdt aan de voorwaarden.
 4. World Concerts is gerechtigd een Toegangsbewijs dat in strijd met deze Algemene Bezoekersvoorwaarden is doorverkocht of voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, ongeldig te maken. Een ongeldig gemaakt Toegangsbewijs geeft geen recht op toegang tot de Voorstelling.

5. Huisregels van het Theater; aanvangstijdstip van de Voorstelling

 1. Eventuele algemene voorwaarden en huisregels van het Theater zijn van toepassing naast deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, maar uitsluitend wat betreft het bezoek aan het Theater op de dag van de voorstelling.
 2. De Bezoeker is verplicht de instructies van de medewerkers van het Theater en van de medewerkers van World Concerts op te volgen.
 3. De Bezoeker is verplicht mee te werken aan eventuele fouillering (inclusief eventuele controle van tassen) bij het betreden van het Theater. Indien de Bezoeker dat weigert, kan World Concerts hem/haar de toegang tot het Theater ontzeggen, zonder recht op restitutie.
 4. Indien de Bezoeker na de aanvang van de Voorstelling in het Theater arriveert dient hij/zij de instructies van de zaalwacht op te volgen. Om de Voorstelling niet te verstoren krijgt de Bezoeker pas toegang tot de zaal bij een door de zaalwacht te bepalen moment, en mogelijkerwijs (tot de pauze) op andere stoelen dan de stoelen die op het Toegangsbewijs staan aangegeven.
 5. Gehele of gedeeltelijke registratie van de Voorstelling, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van geluids-, en/of beeldopnamen met wat voor apparaat dan ook, is niet toegestaan.
 6. Het is mogelijk dat het Theater en/of World Concerts om veiligheidsredenen cameratoezicht in het rond het Theater houdt. Camerabeelden worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

6. Rechten van World Concerts

 1. Indien de Bezoeker een of meer bepalingen van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden schendt is de Bezoeker van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval is World Concerts gerechtigd:
  1. de koopovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden; en
  2. de Bezoeker de (verdere) toegang tot de Voorstelling te weigeren, bijvoorbeeld door middel van het ongeldig maken van het Toegangsbewijs, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie.
 2. Een ongeldig gemaakt Toegangsbewijs geeft geen recht (meer) op toegang tot de Voorstelling.
 3. Het is mogelijk dat World Concerts geluids- of beeldopnames maakt van de Voorstelling ten behoeve van promotionele doeleinden, waaronder sociale media en reclamecampagnes. De Bezoeker kan daarbij mogelijk incidenteel herkenbaar in beeld worden gebracht.

7. Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming in de nakoming door World Concerts niet aan haar kan worden toegerekend in het geval van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van World Concerts onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst als mogelijkheid te voorzien – die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, daaronder begrepen:
  1. staking, wegblokkades, OV-staking of weersomstandigheden die van invloed kunnen zijn op de voorstelling zelf en/of het openbaar vervoer;
  2. terroristische aanslagen, oorlog, rellen, brand of optreden van politie, leger en/of brandweer;
  3. een van overheidswege opgelegde lockdown of andere beperkende maatregel ter bescherming van de volksgezondheid;
  4. ziekte en/of afzegging van de artiest(en) of faillissement van artiesten en/of organisator,
  5. overlast en/of onrechtmatige handelingen veroorzaakt door derden, waaronder andere bezoekers;
  6. niet naar behoren functioneren van faciliteiten vanwege een calamiteit, door onderhoudswerkzaamheden of door andere evenementen in het Theater.
 2. Indien er sprake is van overmacht heeft World Concerts het recht hetzij de Voorstelling te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie binnen een straal van 100 kilometer van de oorspronkelijke locatie, hetzij de Voorstelling te annuleren.
 3. Hoewel World Concerts zich zal inspannen de Bezoeker per e-mail op de hoogte te brengen van een eventuele annulering, kan World Concerts niet garanderen dat de Bezoeker individueel van de afgelasting op de hoogte zal zijn voorafgaand aan de datum van de Voorstelling. World Concerts is niet aansprakelijk voor eventuele reis- of andere kosten die de Bezoeker reeds gemaakt heeft in verband met een geannuleerde Voorstelling.
 4. In het geval dat World Concerts besluit de Voorstelling te annuleren zal World Concerts (dan wel, in voorkomend geval, de Derde-ticketverkoper namens World Concerts) de prijs van het Toegangsbewijs aan de Bezoeker restitueren. Restitutie vindt uiterlijk binnen drie maanden na de datum van de geannuleerde Voorstelling. Elektronisch aangekochte toegangsbewijzen worden automatisch ongeldig verklaard en zijn dus niet meer geldig voor eventuele toekomstige reprises van de Voorstelling. Fysiek aangekochte toegangsbewijzen kunnen bij annulering worden ingeleverd bij de locatie waar het Toegangsbewijs is aangekocht.
 5. In het geval dat World Concerts besluit de Voorstelling naar een andere datum te verschuiven blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop de Voorstelling zal plaatsvinden. Als de Bezoeker de Voorstelling op de nieuwe datum niet kan of wil bezoeken heeft hij of zij het recht het Toegangsbewijs in te leveren bij de Derde-ticketverkoper tegen restitutie van de vergoeding die de Bezoeker aan World Concerts of aan de Derde-ticketverkoper heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden als de Bezoeker tijdig een geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs kan overhandigen. Bij verschuiving van de Voorstelling naar een latere dan de oorspronkelijke datum kan de Bezoeker alleen aanspraak maken op restitutie indien hij of zij het Toegangsbewijs heeft
  ingeleverd bij de partij bij wie het Toegangsbewijs is aangeschaft binnen zes weken na aankondiging van de nieuwe datum van de Voorstelling. Indien de Bezoeker binnen die zes weken geen restitutieverzoek indient geldt dat dus als stilzwijgende instemming met de verschuiving en vervalt het recht op restitutie.
 6. In het geval van overmacht heeft alleen de Bezoeker die een consument is en het Toegangsbewijs heeft gekocht bij World Concerts of bij een Derde-ticketverkoper recht op restitutie van de servicekosten. World Concerts is bij overmacht niet verplicht overige schade te vergoeden, ook niet als World Concerts als gevolg van de overmacht enig voordeel geniet. De Bezoeker kan evenmin aanspraak maken op toegang tot een andere Voorstelling.

8. Aansprakelijkheid

 1. World Concerts is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of letsel, indien die schade veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid van World Concerts en/of de door World Concerts ingeschakelde derden. De schadevergoeding is nooit hoger dan het bedrag dat de verzekeraar van World Concerts in het betreffende geval uitkeert. Indien de verzekeraar om wat voor reden dan ook niet uitkeert is de aansprakelijkheid van World Concerts beperkt tot € 25.000,- per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen. Claims voor schade die is veroorzaakt door het Theater dienen te worden ingediend bij het Theater.
 2. De aansprakelijkheid van World Concerts wordt in ieder geval uitgesloten voor:
  1. schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen huurders van andere ruimtes van het Theater en de door deze derden ingeschakelde personen;
  2. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de medewerkers van World Concerts gegeven instructies;
  3. schade ten gevolge van het niet naleven van de huisregels van het Theater;
  4. (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de Voorstellingen waarop de overeenkomst tussen World Concerts en de Bezoeker betrekking heeft;
  5. letselschade die redelijkerwijs is toe te rekenen aan het Theater;
  6. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.
 3. Aanbiedingen, (programma)aankondigingen, mededelingen, prijzen of andere informatie die door of namens World Concerts over een Voorstelling verstrekt wordt zijn vrijblijvend. World Concerts is niet aansprakelijk voor eventuele fouten van World Concerts of derden in die informatie, en evenmin voor fouten gemaakt bij de (voor)verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de Derdeticketverkoper.
 4. De volgende omstandigheden leveren geen grond op voor restitutie van het Toegangsbewijs:
  1. Last minute wijzigingen van hoofrolspelers, cast en/of orkestleden, al dan niet in het geval van ziekte of een andere vorm van overmacht aan de kant van de uitvoerende;
  2. Last minute uitstel van de feitelijke aanvangstijd van de Voorstelling (en dus van de eindtijd) bij bijvoorbeeld noodweer of verkeersdrukte, van maximaal 60 minuten;
  3. Last minute programmawijzigingen ter zake van ondergeschikte gedeelten van de Voorstelling zoals het voorprogramma.
 5. De Bezoeker is zich bewust van het feit dat in de Voorstelling gebruik wordt gemaakt van versterkte muziek en mogelijk van special effect zoals licht, rook en vuur.
 6. Tenzij de programma-informatie op de website van World Concerts een minimum-adviesleeftijd bevat wordt de Voorstelling in beginsel geschikt geacht voor alle leeftijden. De uiteindelijke beoordeling van de geschiktheid van de Voorstelling voor minderjarige Bezoekers is evenwel de verantwoordelijkheid van de meerderjarige begeleiders van de minderjarige(n). De (on)geschiktheid van de Voorstelling levert dus geen grond op voor restitutie.

9. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de Bezoeker die World Concerts of de Derdeticketverkoper registreert in verband met de verstrekking van een Toegangsbewijs, worden in de administratie van World Concerts en/of de Derde-ticketverkoper opgenomen. Elk der partijen is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk voor haar eigen verwerkingen. World Concerts verwerkt persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving.

10. Slotbepalingen

 1. De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 2. Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst die tussen de Bezoeker en World Concerts bestaat is Nederlands recht van toepassing.
 3. Eventuele geschillen die uit overeenkomst tussen World Concerts en de Bezoeker voortvloeien, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van de statutaire zetel van World Concerts, tenzij de wet uitdrukkelijk anders bepaalt.

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn gepubliceerd op de website van World Concerts en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

CarminaBurana04